Privacybeleid

KD hecht waarde aan openheid en transparantie en vindt het daarom belangrijk om aan u te laten weten welke persoonsgegevens KD verwerkt en voor welk doeleinde.
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Klaaysen design (hierna: “KD” ) verwerkt van haar prospects, klanten of andere geïnteresseerden.

Indien u prospect of klant wordt van KD of om een andere reden persoonsgegevens aan KD verstrekt, geeft u toestemming aan KD om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Klaaysen design, Deventerstraat 288, 7321 DC, Apeldoorn T +31 (0)6 51 18 45 00.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK-nummer 92039669.
Verantwoordelijke, B. Klaaysen, is bereikbaar per telefoon op telefoonnummer +31(0)6 51 18 45 00 en per e-mail op bert@klaaysen-design.nl

Welke gegevens verwerkt KD en voor welk doeleinde

1.1

In het kader van uw contactrelatie en klantrelatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voorletters, voor- en achternaam;
b) Geslacht/Aanhef;
c) Adresgegevens en eventueel (indien afwijkend) een postadres;
d) E-mailadres;
e) Telefoonnummer(s);
f) Bankrekeningnummer(s);

1.2

Overige persoonsgegevens die u actief aan KD verstrekt worden ook door KD verwerkt;

1.3

KD zal alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.1.4 Indien u persoonsgegevens van derden aan KD verstrekt, gaat KD ervan uit dat deze derden hierover geïnformeerd zijn en dat zij door u verwezen zijn naar dit Privacybeleid.

1.4

Indien u persoonsgegevens van derden aan KD verstrekt, gaat KD ervan uit dat deze derden hierover geïnformeerd zijn en dat zij door u verwezen zijn naar dit Privacybeleid.

1.5

KD verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het kunnen uitoefenen van onze dienstverlening, alsmede het ten uitvoering brengen van onze (eventuele) overeenkomst. Hierbij gaat het onder andere (dus niet uitsluitend) om het aan u versturen van offertes, orderbevestigingen en facturen;
b) Het aan u versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KD;
c) Uw naam, (e-mail-)adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen voor afgenomen diensten te kunnen controleren en af te wikkelen;
d) Het verbeteren van de website en dienstverlening van KD.

1.6

De in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de relatie met KD gebruikt om u (eventueel) te vragen naar uw ervaringen met KD en om u te informeren over de ontwikkelingen bij KD.

1.7

E-mail berichtgeving (opt-out): KD gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar nieuwsbrief te delen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over uw relatie met KD. Wilt u dit niet, dan kunt u dit zonder opgave van redenen laten weten via info@klaaysen-design.nl.

1. Bewaartermijnen

2.1

De bewaartermijn van de administratie van KD is zeven jaar, overeenkomstig de wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan nadat de overeenkomst is beëindigd of is volbracht.

2.2

KD kan op grond van de wet en/of regelgeving verplicht zijn een langere bewaartermijn te hanteren.

2.3

KD verwerkt en bewaart gegevens voor marketingactiviteiten gedurende de duur van uw connectie en aansluitend tot maximaal een jaar na afloop van deze connectie. Direct na afloop van dat jaar worden uw persoonsgegevens vernietigd.

2. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

3.1

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft KD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.2

In beginsel deelt KD uw persoonsgegevens niet met anderen. Enkel indien het noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening en/of de uitvoering van uw overeenkomst kunnen wij gegevens verstrekken aan andere partijen. In dat geval kunnen wij gegevens verstrekken aan (o.a.) eigen werknemers, leveranciers of onderaannemers die in opdracht van u of KD werken. KD kan in uitzonderlijke gevallen ook wettelijk verplicht zijn uw gegevens te delen met anderen, bijvoorbeeld met overheidsinstellingen.

3. Inzagerecht, correctie, verwijdering, vragen of klachten

4.1

Aan KD kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. KD zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, per brief of per e-mail reageren. Indien uw verzoek ingewikkeld is en/of bestaat uit meerdere verzoeken tegelijkertijd, kan de verwerking van uw verzoek tot maximaal 2 maanden langer duren dan 1 maand. Mocht hier sprake van zijn, zal KD u binnen 1 maand laten weten dat de behandeling van uw verzoek langer duurt dan 1 maand en onderbouwen waarom.

4.2

Voordat KD uw inzageverzoek in behandeling kan nemen, is KD verplicht om uw identiteit te controleren om uw eigen privacy te waarborgen en te voorkomen dat een onbevoegde uw gegevens kan opvragen. KD zal hierbij nooit om een volledige kopie van uw ID-bewijs vragen. Bij twijfel kan het voor KD noodzakelijk zijn aanvullende informatie bij u op te vragen. KD zal hierbij nooit meer opvragen dan strikt noodzakelijk.

4.3

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van (een gedeelte van) uw persoonsgegevens als bedoelt in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met KD of op de manier zoals bij sub 5.4 is omschreven.

4.4

Indien u klachten heeft over de wijze waarop KD uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de privacy-officer van KD via info@klaaysen-design.nl. KD is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. KD kiest er desondanks geheel onverplicht voor een privacy-officer in te schakelen indien u klachten heeft. Deze privacy-officer is niet gebonden aan dezelfde vereisten als een Functionaris Gegevensbescherming. KD belooft echter uw klacht zorgvuldig in behandeling te nemen. Afhandeling van uw klacht vindt binnen dezelfde termijn plaats, zoals omschreven staat bij sub 5.1.

4.5

Eventuele andere vragen, opmerkingen of tips over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan KD via bert@klaaysen-design.nl.


5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van KD bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.